معرفی تیم نقشِ‌آتش

سید علی فخرعالمی

کارشناسی ارشد: فارق التحصیل رشته‌ی مهندسی مواد-گرایش سرامیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی: فارق التحصیل رشته‌ی مهندسی مواد از دانشگاه فردوسی مشهد 

مدیر فنی وکنترل کیفیت کارگاه نقشِ‌آتش

سابقه‌ی مدیریت کارگاه تولیدی چینی نگار

ساخت تجهیزات کارگاه چینی

ساخت کوره‌های گازی

سید علی فخرعالمی

زهرا قبادی

کارشناسی ارشد: فارق التحصیل رشته‌ی مهندسی مواد-گرایش سرامیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی: فارق التحصیل رشته‌ی مهندسی مواد از دانشگاه فردوسی مشهد 

مدیر خط تولید و آموزش کارگاه نقشِ‌آتش

مدیر دیجیتال مارکتینگ کارگاه نقشِ‌آتش

سابقه‌ی کار در کارگاه چینی نگار

زهرا قبادی